دوفصلنامه فیزیک کوانتومی (IPP) - مقالات آماده انتشار