دوفصلنامه فیزیک کوانتومی (IPP) - واژه نامه اختصاصی