دوفصلنامه فیزیک کوانتومی (IPP) - اصول اخلاقی انتشار مقاله