نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آینه کامل ساخت آینه در بلورهای فوتونی دو بعدی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 47-52]

ا

 • ادوات اسپینترونیکی مدل تحلیلی برای محاسبه تابع پذیرفتاری مغناطیسی در یک گاز الکترون آزاد قطبیده اسپینی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 20-25]
 • الکترون‌ بررسی پارامترهای ترابرد الکترون در گالیوم آرسناید در دماها و غلظت های ناخالصی مختلف به روش مونت کارلو [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 26-31]
 • انرژی سطحی مطالعه و مقایسه انرژی سطحی سطوح Cu(111),Cu(110)وCu(100)با استفاده از نظریه تابعی چگالی و روش شبه پتانسیل [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 37-41]

ب

پ

 • پذیرفتاری مغناطیسی مدل تحلیلی برای محاسبه تابع پذیرفتاری مغناطیسی در یک گاز الکترون آزاد قطبیده اسپینی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 20-25]

ت

 • تاج خورشیدی شبیه سازی طیف دینامیکی امواج رادیویی نوع سوم در حضور میرایی برخوردی امواج لانگمیر [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-5]

ج

 • جفت‌شدگی تبادلی مدل تحلیلی برای محاسبه تابع پذیرفتاری مغناطیسی در یک گاز الکترون آزاد قطبیده اسپینی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 20-25]

ح

 • حلالیت رشد و بررسی خواص تک بلورهای KTiOPO4 از فلاکس KPb2(PO3)5.2K2O [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 32-36]

ر

 • روش تفاضل متناهی حوزه زمان ساخت آینه در بلورهای فوتونی دو بعدی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 47-52]
 • روش شبه پتانسیل مطالعه و مقایسه انرژی سطحی سطوح Cu(111),Cu(110)وCu(100)با استفاده از نظریه تابعی چگالی و روش شبه پتانسیل [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 37-41]

س

 • سطوح Cu(111)؛ Cu(110) و Cu(100) مطالعه و مقایسه انرژی سطحی سطوح Cu(111),Cu(110)وCu(100)با استفاده از نظریه تابعی چگالی و روش شبه پتانسیل [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 37-41]

ط

 • طیف دینامیکی شبیه سازی طیف دینامیکی امواج رادیویی نوع سوم در حضور میرایی برخوردی امواج لانگمیر [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-5]

ف

 • فراریت رشد و بررسی خواص تک بلورهای KTiOPO4 از فلاکس KPb2(PO3)5.2K2O [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 32-36]
 • فلاکس رشد و بررسی خواص تک بلورهای KTiOPO4 از فلاکس KPb2(PO3)5.2K2O [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 32-36]
 • فوتون ساخت آینه در بلورهای فوتونی دو بعدی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 47-52]

گ

 • گاز الکترونی آزاد قطبیده اسپینی مدل تحلیلی برای محاسبه تابع پذیرفتاری مغناطیسی در یک گاز الکترون آزاد قطبیده اسپینی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 20-25]
 • گرانروی رشد و بررسی خواص تک بلورهای KTiOPO4 از فلاکس KPb2(PO3)5.2K2O [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 32-36]

م

 • میدان‌های قوی بررسی پارامترهای ترابرد الکترون در گالیوم آرسناید در دماها و غلظت های ناخالصی مختلف به روش مونت کارلو [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 26-31]
 • معادلات شبه خطی شبیه سازی طیف دینامیکی امواج رادیویی نوع سوم در حضور میرایی برخوردی امواج لانگمیر [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-5]
 • معادله ترابرد بولتزمن بررسی پارامترهای ترابرد الکترون در گالیوم آرسناید در دماها و غلظت های ناخالصی مختلف به روش مونت کارلو [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 26-31]
 • مقاومت مغناطیسی مدل تحلیلی برای محاسبه تابع پذیرفتاری مغناطیسی در یک گاز الکترون آزاد قطبیده اسپینی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 20-25]
 • مونت کارلو بررسی پارامترهای ترابرد الکترون در گالیوم آرسناید در دماها و غلظت های ناخالصی مختلف به روش مونت کارلو [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 26-31]

ن

 • نرخ‌های پراکندگی بررسی پارامترهای ترابرد الکترون در گالیوم آرسناید در دماها و غلظت های ناخالصی مختلف به روش مونت کارلو [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 26-31]
 • نظریه پاسخ خطی هارتری-‌‌‌ فاخ مدل تحلیلی برای محاسبه تابع پذیرفتاری مغناطیسی در یک گاز الکترون آزاد قطبیده اسپینی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 20-25]
 • نظریه تابعی چگالی مطالعه و مقایسه انرژی سطحی سطوح Cu(111),Cu(110)وCu(100)با استفاده از نظریه تابعی چگالی و روش شبه پتانسیل [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 37-41]

ه