دو فصلنامه تخصصی فیزیک کوانتومی

  • فیزیک کوانتومی نشریه تخصصی دانشگاه پیام نور در حوزه فیزیک است که در آن فعالیت های پژوهشی محققان این رشته با تاکید بر جنبه های کوانتومی منتشر می شود.
  • انتشار مقالات تخصصی علمی –پژوهشی در گرایش های مختلف رشته فیزیک و ارایه نتایج تحقیقات نظری و تجربی  پژوهشگران و مراکز علمی
  • شناخت و معرفی نظرات و نتایج تحقیقاتی و نوآوری ها در سطوح ملی و بین المللی.
  • ارتقای سطح دانش و پژوهش کشور در رشته فیزیک.
  • ایجاد بستر  مناسب برای ارتباط علمی و تبادل نظر میان پژوهشگران، اساتید دانشگاهی و دانشجویان.

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه پیام نور

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
دوره انتشار
دو فصلنامه

بانک ها و نمایه نامه ها