اهداف و چشم انداز

Quantum Physics is the peer-reviewed quarterly journal on theoretical and experimental aspect of physics published by Payame Noor University. Its objectives include:

            .To publish results of  theoretical and experimental research in all branches  of physics.

To introduce new ideas and innovations related to physics in national and international levels.

To promote research activities and knowledge in physics.

To provide a communication tool for scholars active in the field.

 

  • فیزیک کوانتومی نشریه تخصصی دانشگاه پیام نور در حوزه فیزیک است که در آن فعالیت های پژوهشی محققان این رشته با تاکید بر جنبه های کوانتومی منتشر می شود.
  • انتشار مقالات تخصصی علمی –پژوهشی در گرایش های مختلف رشته فیزیک و ارایه نتایج تحقیقات نظری و تجربی  پژوهشگران و مراکز علمی
  • شناخت و معرفی نظرات و نتایج تحقیقاتی و نوآوری ها در سطوح ملی و بین المللی.
  • ارتقای سطح دانش و پژوهش کشور در رشته فیزیک.
  • ایجاد بستر  مناسب برای ارتباط علمی و تبادل نظر میان پژوهشگران، اساتید دانشگاهی و دانشجویان.