اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر احمد آخوند

فیزیک بنیادی (نظری) استادیار

aakhoundpnu.ac.ir

سردبیر

دکتر مرتضی محسنی

فیزیک استاد

m-mohsenipnu.ac.ir

دبیر اجرایی

دکتر امیرعباس صبوری دودران

فیزیک و شیمی مواد استادیار

sabouripnu.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر امیرعباس صبوری دودران

فیزیک استادیار

physicsjournalpnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر حمیدرضا مشفق(دانشگاه تهران)

فیزیک استاد

hmoshfeghut.ac.ir
021-61118667

دکتر مهدی صادقی (پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای)

فیزیک استاد

aaaaaa.ir

دکتر علیرضا درودی (پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای)

فیزیک دانشیار

adoroudiaeoi.ir

دکتر غلامرضا جعفری (دانشگاه شهید بهشتی)

فیزیک سیستم های پیچیده دانشیار

faculties.sbu.ac.ir/~jafari/
g_jafarisbu.ac.ir

دکتر ادریس فیض آبادی (دانشگاه شهید علم و صنعت)

فیزیک دانشیار

edrisiust.ac.ir

دکتر مجید قناعت شعار (دانشگاه شهید بهشتی)

فیزیک - حالت جامد دانشیار

m-ghanaatsbu.ac.ir

دکتر مرتضی محسنی (دانشگاه پیام نور)

فیزیک استاد

m-mohsenipnu.ac.ir

دکتر سعید محمدی (دانشگاه پیام نور)

فیزیک استاد

mohammadipnu.ac.ir

دکتر علی اصغر شکری (دانشگاه پیام نور)

فیزیک استاد

aashokritpnu.ac.ir

دکتر احسان توابی (دانشگاه پیام نور)

فیزیک استادیار

etavabiyahoo.com

دکتر کیوان محمود اقدمی (دانشگاه پیام نور)

فیزیک دانشیار

k_aghdamipnu.ac.ir

دکتر احمد آخوند

فیزیک بنیادی (نظری) استادیار

aakhoundpnu.ac.ir