شبیه سازی طیف دینامیکی امواج رادیویی نوع سوم در حضور میرایی برخوردی امواج لانگمیر

چکیده

با استفاده از شبیه سازی معادلات شبه خطی، تولید امواج لانگمیر و انتشار باریکه الکترونی داغ در حضور میرایی برخوردی امواج لانگمیر بررسی می‌شوند. نشان داده می‌شود که در حضور میرایی برخوردی شدت بر انگیزش امواج لانگمیر کاهش می‌یابد. نتیجه شبیه‌سازی های عددی نشان دهد  که سرعت متوسط انتشار باریکه در طول زمان انتشار  باریکه ثابت است و‌لی مقدار آن از حالت بدون میرایی برخوردی بیشتر است.  طیف دینامیکی امواج رادیویی نوع سوم برای گسیل‌های اساسی و هارمونیک شبیه‌سازی می‌شوند و نشان داده می‌شود که شدت طیف دینامیکی امواج رادیویی نوع سوم  در حضور میرایی برخوردی کاهش می‌یابد. نشان داده می‌شود که در حضور میرایی برخوردی برای امواج لانگمیر بازه انتشار امواج رادیویی نوع سوم هم در فرکانس اساسی و در هارمونیک آن کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها