توصیف نیمه کلاسیک مگنتهای غیرهایزنبرگی غیرهمسانگرد برای اسپین S=1 و دینامیک برانگیختگی‌های چهارقطبی خطی

چکیده

این مقاله، لاگرانژین و معادلاتی که هامیلتونین غیرهایزنبرگی غیرهمسانگرد را توصیف می‌کند، مطالعه شده است. در این تحقیق از حالت‌های همدوس در پارامتر حقیقی و انتگرال مسیر فاینمن در گروه(2)SUاستفاده شده است. این معادلات دینامیک غیرخطی زنجیر فرومغناطیس غیرهایزنبرگی را به طور کامل توصیف می‌کنند. جواب‌های این معادلات سالیتون‌های مغناطیسی هستند (در این مطالعه محاسبه نشده‌اند). این معادلات نشان می‌دهند که  برای فرومغناطیس غیرهمسانگرد، اندازه متوسط گشتاور چهارقطبی (برانگیختگی) ثابت نبوده و دینامیک آن شامل دو قسمت می‌باشد. یک قسمت چرخش حول بردار اسپین کلاسیک و دیگری مربوط به تغییر اندازه گشتاور چهارقطبی است. معادله پاشندگی موج اسپینی برای شاخه‌های دوقطبی و چهارقطبی برای برانگیختگی‌های خطی کوچک از حالت پایه (خلاء) محاسبه شده است. این معادلات نشان می‌دهند که هر دو شاخه دوقطبی و چهارقطبی در گروه SU3 هامیلتون (1) غیرپاشنده است.