پرک‌های قطبی کرونای قطبی فرابنفش دور کرونای خورشیدی

چکیده

در این مطالعه شواهد از نحوه تولید و شتاب گیری جتهای مغناطیسی در نقاط پایه ای پرکهای قطبی تاج خورشید عرضه می گردد،این مشاهدات که در حفره‌ی کرونای شمالی در 10 ژون 2010 رخ دادند، توسط تلسکوپ رصد خانه دینامیک خورشیدی (ماموریت SDO) در خطوط فرابنفش دور،با جزئیات بی سابقه رصد و مشاهده گردید.ساختارهای توام با این پرک نشان از سرعت انتشار رو به بیرون حدود 120 تا 140 کیلومتر بر ثانیه ای دارند.مطالعه بصری رفتار دینامیکی با استفاده از نمودارهای برش زمانی نشان می‌دهد که بخش اعظم مواد با سرعت فوران یافته از سطح خورشید می توانند ماهیتا از زیر پرک‌های قطبی نشات گرفته باشند. این فواره های همراه پرک‌های نواحی محیطی و اطراف، حرکت چرخشی تاب دار و پیچش تولید می کند . با توجه به مدل حلقه‌ی ساده برای پرک‌ها، انتظار می‌رود رها سازی مواد پلاسمایی از سیلندری تو خالی با دیوارهای موازی نشات بگیرد‌.این فوران‌ها به شکلی متوالی و پی‌در‌پی صورت می‌پذیرند ولی چرخه و دوره فورانی خاصی ندارند. پس از مرحله‌ی اولیه اصلی، شتاب طولی و سرعت به شکل قابل توجهی کاهش یافته و در محیط متفرق و پراکنده می‌گردد. این مشاهدات نشان می‌دهند که یک حلقه مغناطیسی محدود در پرک‌ها وجود دارد.رفتار دینامیکی پرک‌ها نیز با استفاده داده‌های بیشتر ماموریت رصد‌خانه دینامیک خورشیدی روشن شد.رفتار آنها شامل حرکت پیچشی یا چرخشی و یک مکانیزم واتابی می‌شود که احتمالا مسئول پرتاب و شتاب پلاسما و امواج آلفون به شکل یک گرد باد است که در امتداد پرک‌های قطبی رخ می‌دهد.