مدل تحلیلی برای محاسبه تابع پذیرفتاری مغناطیسی در یک گاز الکترون آزاد قطبیده اسپینی

چکیده

در این مقاله، با استفاده از نظریه پاسخ خطی هارتری-‌‌‌ فاخ، پذیرفتاری مغناطیسی یک گاز الکترونی آزاد قطبیده اسپینی که تحت یک میدان مغناطیسی استاتیک قرار دارد به صورت تحلیلی بررسی می­شود. با توجه به تقریب­های مختلف برای شکل پتانسیل تبادلی، خودمان را محدود به یک مدل نواری دو اسپینی ساده­ای برای گاز فرومغناطیسی می­کنیم. در این مدل فرض می­شود که نوارهای مربوط به الکترونهای با اسپین بالا و پایین نسبت به یکدیگر به اندازه شکافتگی تبادلی جابجا شده­اند. در پایان مقایسه­ای بین نتایج مدل حاضر با نتایج موجود آمده است. نتایج عددی مان برای محاسبه مقاومت مغناطیسی بزرگ و جفت­شدگی تبادلی بین لایه­ای در چندلایه­ای­های مغناطیسی در ادوات اسپینترونیکی می­تواند مفید باشد.

کلیدواژه‌ها