رشد و بررسی خواص تک بلورهای KTiOPO4 از فلاکس KPb2(PO3)5.2K2O

چکیده

در این تحقق بلورهای KTiOPO4 (KTP) به روش هسته‌سازی خودبه‌خودی با استفاده از فلاکس KPb2(PO3)5.2K2Oبا کیفیت بالا رشد داده شد. میزان فراریت و گرانروی و حلالیت فلاکس KPb2(PO3)5.2K2O اندازه‌گیری شد و با مقادیر مربوط به فلاکسK6P4O13، مشهورترین فلاکس برای رشد بلورهای KTP مقایسه شد. با انجام آنالیزهای پراش اشعه ایکس(XRD)، طیف سنجی نور مرئی (UV-VIS)و آنالیز شیمیایی(ICP)، کیفیت بالای بلورهای رشد داده شده با فلاکس KPb2(PO3)5.2K2O تایید شد.

کلیدواژه‌ها