ساخت آینه در بلورهای فوتونی دو بعدی

چکیده

 در این مقاله آرایه­ای متناوب مثلثی شکل از بلورهای فوتونی دو بعدی در صفحه­ی x-z ایجادشده است.در این ساختار میله­های شش­ضلعی سیلیکونی در زمینه هوا قرار دارند.با قرار دادن یک منبع نور گوسی در سمت چپ و مرکز ساختار میزان انتشار و انعکاس در اطراف بلور فوتونی به دست آمد. روش تفاضل متناهی حوزه زمان (FDTD)جهت شبیه­سازی استفاده شده است که از جمله روش­های عددی است.با توجه به نتایج شبیه­سازی، بلور فوتونی در محدوده­ی بسامد نرمالیزه شده، انعکاس کامل دارد.در مطالعه حاضر، انعکاسات در باند توقف ساختار اتفاق می­افتد. چون انعکاسات یک بازه را شامل می­شود بهینه­ترین بسامد را با استفاده از شبیه­سازی  FDTD به دست می­آوریم. بنابراین این ساختار را می­توان یک آینه کامل نامید. این بلور متناوب با انعکاس تمام نورتابیده شده در سمت چپ ساختار، قابلیت استفاده به عنوان آینه نوری را دارد. آینه­های نوری می­توانند فوتون را در فضای مورنظر محدود کرده و با طراحی مناسب، مسیر حرکت نور را دلخواهانه تعیین کنند. تعیین مسیر دلخواه نور منجر به ایجاد کاواک و موجبر می­شود.


 


 

کلیدواژه‌ها